Xeomin/Dysport 皺紋肉毒桿菌素 1個部位
   (2部位 : $1080)*只限平日11時~2時
   580 HKD 1,200 HKD
   • 預約
   • 詳細一點
   輪廓注射 + 緊緻注射
   *只限平日11時~2時
   600 HKD 1,600 HKD
   • 預約
   • 詳細一點
   e.p.t.q. 透明質酸填充 1cc (下巴/ 太陽穴/ 法令紋)
   (+$300 Neuramis) *只限平日11時~2時
   780 HKD 2,560 HKD
   • 預約
   • 詳細一點
   Xeomin 咀嚼肌肉毒桿菌素 50units + 輪廓注射 (單部位) 1次
   *平日11am-2pm
   1,580 HKD 3,600 HKD
   • 預約
   • 詳細一點
   【醫生主理】Secret RF 微針激光 + 鎮靜精華導入 + 鎮靜面膜 1次(包括一次性微針頭)
   *只限平日11時~2時
   2,080 HKD 4,800 HKD
   • 預約
   • 詳細一點
   Dysport 身體肉毒桿菌素 250sU (購買500sU以上時)
   *平日11am-2pm
   2,080 HKD 6,400 HKD
   • 預約
   • 詳細一點
   Neuramis 透明質酸填充 3cc
   *只限平日 11:00am-2:00pm
   3,000 HKD 10,500 HKD
   • 預約
   • 詳細一點
   Neuramis 透明質酸填充 5 cc
   *只限平日 11:00am-2:00pm
   4,800 HKD 17,500 HKD
   • 預約
   • 詳細一點